صدور انواع بیمه نامه های:

مسئولیت مدنی اتومبیل، بدنه اتومبیل،

بیمه حوادث شخصی، بیمه عمر زمانی،

 بیمه عمر و پس انداز، بیمه آتشسوزی،

بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری)،

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان،

بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش،

بیمه جامع منازل مسکونی، بیمه تمام خطر نصب

بیمه نامه مستولیت واحدهای مسکونی و تجاری نسبت به همسایگان،

صدور بیمه نامه مسئولیت سازندگان ابنیه نسبت به کارگران ساده و فنی و مهندسین ناظر و عابرین و تمام متخصصینی که در کارگاه حضور دارند.

 

 

ارائه فوری انواع بیمه نامه

 از علاقه مندان در زمینه بازاریابی خدمات بیمه ای با پورسانت عالی دعوت به همکاری می شود.

 

 

نکاتی سودمند درباره
 بازاریابی بیمه

از علاقه مندان در زمینه بازاریابی خدمات بیمه ای با پورسانت عالی دعوت به همکاری می شود.